15Pozory często mylę przy różnych sytuacjach życiowych.Pewnie niejednokrotnie mieliśmy okazję doświadczyć tego, że sytuacja, która była dla nas z jakichś przyczyn oraz w jakiś sposób ważna, kompletnie nas zaskoczyła. Wynika to zasadniczo rzecz biorąc z tego, że pozory, które stwarzają się, lub są stwarzane przy okazji różnego typu życiowych sytuacji mogą naprawdę nas niezwykle mocno zaskoczyć. Gdy zaś chodzi przy tym wszystkim o bezpieczeństwo można śmiało powiedzieć i tak, że sytuacja staje się nieco inna. Potrzeba bowiem powiedzieć, że w celu pewności i bezpieczeństwa, które ma zawsze trwać byłoby naprawdę niezwykle mocno pożądane, aby jednak nasze sytuacje życiowe były pełne i nie zawierały zbędnych zagrożeń. Jeszcze inną kwestią jest natomiast to, że często sami wprowadzamy do swojego życia niebezpieczeństwo poprzez nieuzasadnione i niepotrzebne decyzje i zachowania. Najczęściej nie czynimy tego całkiem świadomie, ale wynika to raczej z tego, że najczęściej nie potrafimy zwyczajnie przewidzieć konsekwencji własnego działania. Co zatem czynić? Uważać. Chrońmy to, co dla nas jest ważne i wartościowe.Ochrona jest czasem ważna. Generalne bowiem mówi się i przyjmuje, że dobrze jest być chronionym. W tym jednak przypadku nie chodzi o zwyczajną formę i sposób chronienia, ale o coś bardziej rozbudowanego. Znamy bowiem przecież wiele firm ochroniarskich, które sprawują taką właśnie ochronę nad różnego rodzaju sklepami, punktami usługowymi i wieloma innymi obiektami. Trzeba się liczyć z tym, że wynajęcie firmy ochroniarskiej może być w wielu przypadkach naprawdę drogą sprawą, jednak raczej nie powinno się oszczędzać zanadto na naszym bezpieczeństwie. Na pewno mieliśmy okazję być wiele razy na różnego rodzaju imprezach, na których również o porządek dbali ochroniarze z tego rodzaju firmy. Nie chodzi w tym momencie, ani w tym miejscu o to, że policja i straż miejska nie dba o nasz porządek i bezpieczeństwo, a jedynie o to, że jako grupa pierwszej reakcji i niechaj to stanie się opcją prawdziwie obowiązującą. O kwestii ochrony i wszystkich sprawach z tym związanych zresztą zapewne jesteśmy doskonale świadomymi. Aby być bezpiecznym człowiekiem trzeba o siebie dbać.Zapewne znamy stwierdzenie, wedle którego strzeżonego Pan Bóg strzeże. Jest w tym pewna prawda. W życiu naszym jest bowiem przecież tak, że aby być bezpiecznym trzeba również o takie właśnie bezpieczeństwo nasze zadbać. W przeciwnym bowiem razie wszystko, co jest związane z nim nie miałoby właściwie większego sensu. Jeśli narażalibyśmy się zupełnie lekkomyślnie i niepotrzebnie na różnego rodzaju zagrożenia, albo też gdybyśmy nie skorzystali z okazji dobrego zabezpieczenia losu siebie i swojego mienia, licząc, że „jakoś to będzie” w tym momencie właściwie poważnie zaniedbujemy nasze obowiązki i niejako sami stwarzamy zagrożenie potencjalne na to wszystko, co nas otacza. To zasadniczo istotne sprawy, które są w sposób bezpośredni powiązane z kwestią naszego życia, bezpieczeństwa tegoż życia oraz wielu różnych aspektów z nim związanych. Uważajmy zatem nie tylko na siebie, ale również i na innych ludzi oraz na rzeczy, które są w ich posiadaniu. Wszystko to powinniśmy czynić z głową i po odpowiednim namyśleniu się.

19Deprywacja jest bardzo częstym zjawiskiem społecznym i wiąże się bezpośrednio z deficytem w zakresie zaspokojonych potrzeb.W potocznym rozumieniu termin ten oznacza stan upośledzenia, czyli zacofania lub zaniedbania w jakiejś dziedzinie życia. Jest to obiektywny bądź subiektywnie odczuwany stan niedostatku pewnych substancji lub wartości niezbędnych do normalnego funkcjonowania organizmu. Z sytuacją deprywacji mamy więc do czynienia wówczas, gdy podmiot społeczny pozbawiony jest czegoś, co jest mu potrzebne do normalnego życia lub prawidłowego funkcjonowania. Stan ten jest więc związany z brakiem zaspokojenia istotnych potrzeb życiowych jednostki lub grupy. Mogą to być albo potrzeby fizjologiczne, np. sytuacje głodu, pragnienia itp., albo też potrzeby społeczne, np. sytuacje izolacji, osamotnienia, albo też jakieś specyficzne potrzeby natury psychicznej, np. sytuacje niepowodzenia, pokrzywdzenia itp. Można stwierdzić, że deprywacja odnosi się do sposobów, na jakie jednostka lub grupa może być, ewentualnie może czuć się upośledzona w porównaniu z innymi jednostkami lub w odniesieniu do zestawu jakichś standardów życia. Emigracja jest jedną z form migracji i ma bardzo różne przyczyny. Różne są także jej typy, zależne od czasu jej trwania.Emigracją można nazwać opuszczenie kraju na stałe oraz opuszczenie miejsca, w którym się egzystuje na czas określony, gdy głównym celem przybycia do innego miejsca jest praca zarobkowa. Emigracja następuje z różnych przyczyn, np. politycznych, religijnych, ale najczęściej są to przyczyny ekonomiczne. Jeśli emigracja ma taki charakter jest nazywana emigracją zarobkową, a głównym jej celem jest poszukiwanie lepiej płatnej pracy w celu podniesienia standardu swojego życia. Zjawisko emigracji zarobkowej jest obecnie bardzo zauważalne w naszym kraju i dotyczy wszystkich grup społecznych. Co ciekawe, stało się czymś całkowicie normalnym we wszystkich środowiskach. Wpływ na tę sytuację ma z pewnością gorsza, w porównaniu z krajami starej Unii, sytuacja ekonomiczna. Emigrację można podzielić na trwałą, w której nie jest przewidziany powrót do ojczyzny oraz czasową, gdzie zakładany jest powrót w określonym czasie. Wydaje się, że emigracja zarobkowa, z jaką mamy do czynienia obecnie w przypadku obywateli naszego kraju, ma charakter przede wszystkim czasowy.