23Tadeusz Ereciński to pochodzący z Łodzi socjolog oraz prawnik. Liczy sobie sześćdziesiąt trzy lata. Od trzynastu lat sprawuje stanowisko Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował na dwóch wydziałach, a mianowicie prawa oraz socjologii. Egzamin sędziowski zdał na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i niedługo potem uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Kilka lat później zrobił habilitację. Przez pięć lat jako wykładowca związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Należy do grona ekspertów Rady Europy. Należy do Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest redaktorem naczelnym magazynu ukazującego się raz w miesiącu i zatytułowanego „Przegląd Sądowy”. Jego naukowy dorobek jest bardzo bogaty. Składa się nań przeszło sto dwadzieścia publikacji prawnych, na przykład „Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego”. Ludwik Fleck żył na przełomie dziewiętnastego oraz dwudziestego stulecia. Na świat przyszedł we Lwowie, zmarł natomiast w Izraelu w wieku sześćdziesięciu pięciu lat. Pochodził z żydowskiej rodziny. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza studiował medycynę. W Wiedniu natomiast zrobił specjalizację z bakteriologii. Był bardzo cenionym specjalistą z zakresu serologii oraz immunologii. Nie tylko jednak medycyna leżała w zakresie jego zainteresowań. Fascynowały go takie dziedziny jak socjologia oraz filozofia. Z zakresu tego opublikował bardzo wiele prac – można w tym miejscu wymienić takie tytuły jak między innymi „Patrzeć, widzieć, wiedzieć”, „Powstanie i rozwój faktu naukowego” czy też „Problemy naukoznawstwa”. O ile z działalności medycznej znany i doceniany był za życia, o tyle jego prace filozoficzne oraz socjologiczne zostały docenione i upowszechnione dopiero kilkanaście lat po jego śmierci.