21Zjawisko migracji może mieć różne kierunki, w zależności od celów, jakie przyświecają ludziom mu ulegającym.Ze względu na kierunek migracje można podzielić na dwie grupy. Pierwsze z nich to tzw. migracje wewnętrzne, czyli inaczej krajowe. Odbywają się one w obrębie jednego państwa, a w większości krajów najczęściej kierunek ten następuje ze wsi do miast. Zdarzają się jednak coraz liczniejsze, także w Polsce przykłady kierunków odwrotnych, w których ludzie migrują na wieś, głównie z powodów mieszkaniowych. Po prostu nabywają albo budują domy. Drugą grupę stanowią migracje zewnętrzne, tj. zagraniczne. Są to wszelkiego rodzaju wyjazdy za granicę i przyjazdy z zagranicy, stałe i okresowe. Odbywają się one przede wszystkim z państw o niższym poziomie rozwoju do państw wysoko rozwiniętych gospodarczo. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia, od kiedy Polacy mogą wyjeżdżać do pracy w innych krajach należących do Unii Europejskiej. Tendencje do wyjazdów, przede wszystkim o charakterze okresowym i zarobkowym, utrzymują się już od kilku lat na bardzo wysokim poziomie. Zmieniają się tylko kraje, do których najchętniej jeżdżą Polacy. W każdym, nawet najbardziej rozwiniętym społeczeństwie występuje grupa ludzi, których można określić mianem upośledzonych społecznie.Osobami upośledzonymi, czyli znajdującymi się w niekorzystnym położeniu, są te osoby, grupy osób, czy wspólnoty, które z powodu działanie różnych czynników psychologicznych, kulturalnych, społecznych czy ekonomicznych mają do czynienia z uprzedzeniem ze strony pozostałej społeczności. Do takich osób można zaliczyć także te, które znajdują się w niekorzystnych lub niepożądanych warunkach, co zmniejsza, wspólnie z innymi czynnikami, możliwość zadowalającego funkcjonowania w sferze społecznej, psychologicznej lub ekonomicznej, ważnej dla powodzenie tej osoby, rodziny czy wspólnoty. Można wyróżnić trzy rodzaje sytuacji, w których osoba jest pozbawiona określonej pozycji społecznej, dobra lub usługi. Po pierwsze wtedy, gdy rzeczywiście nie posiada takiej pozycji, dobra czy usługi. Po drugie wówczas, kiedy jednostka postrzega, że inna osoba lub osoby łącznie z nią samą w jakimś poprzednim, ewentualnie w przyszłym czasie, pozycję taką, dobro czy usługę posiadały lub będą posiadały. Po trzecie w sytuacji, gdy osoba chciałaby uzyskać taką pozycję, dobro lub usługę i uważa za możliwe, że ją posiądzie. Można wyróżnić wiele typów migracji w zależności od kryteriów, jakimi się posługujemy. Migracja jest zjawiskiem częstym. Jednym z ważniejszych kryteriów, jakie pozwalają rozróżnić typy migracji jest stopień, w jakim migracja jest rezultatem decyzji podjętej przez samych migrantów i ma charakter dobrowolny. Oczywiście nie istnieje nic takiego jak całkowicie wolna decyzja migracji, gdyż jest ona zawsze podjęta po wpływem sytuacji społecznej lub przemian w sferze wartości i norm. Można wyróżnić dwa typy migracji: migracje dobrowolną oraz przymusową. Warto pamiętać o tym, że są to kategorie względne. W pewnym sensie każdą migrację można scharakteryzować jako „przymusową”, gdyż każda migracja wskazuje na pewien stopień niezaspokojenia istotnych potrzeb życiowych, co powoduje decyzję w o wyjeździe. Ludzie decydują się przenieść gdzie indziej, ponieważ pewne pragnienia nie są należycie zaspokojone w dotychczasowym miejscu. Emigrant decydując się na wyjazd za granicę motywowany jest głównie obiektywnymi warunkami rozwoju w ojczyźnie i porównuje je z warunkami, jakie zastanie na emigracji. Oczywiście, porównanie to najczęściej wypada na niekorzyść rodzimego kraju.