19Deprywacja jest bardzo częstym zjawiskiem społecznym i wiąże się bezpośrednio z deficytem w zakresie zaspokojonych potrzeb.W potocznym rozumieniu termin ten oznacza stan upośledzenia, czyli zacofania lub zaniedbania w jakiejś dziedzinie życia. Jest to obiektywny bądź subiektywnie odczuwany stan niedostatku pewnych substancji lub wartości niezbędnych do normalnego funkcjonowania organizmu. Z sytuacją deprywacji mamy więc do czynienia wówczas, gdy podmiot społeczny pozbawiony jest czegoś, co jest mu potrzebne do normalnego życia lub prawidłowego funkcjonowania. Stan ten jest więc związany z brakiem zaspokojenia istotnych potrzeb życiowych jednostki lub grupy. Mogą to być albo potrzeby fizjologiczne, np. sytuacje głodu, pragnienia itp., albo też potrzeby społeczne, np. sytuacje izolacji, osamotnienia, albo też jakieś specyficzne potrzeby natury psychicznej, np. sytuacje niepowodzenia, pokrzywdzenia itp. Można stwierdzić, że deprywacja odnosi się do sposobów, na jakie jednostka lub grupa może być, ewentualnie może czuć się upośledzona w porównaniu z innymi jednostkami lub w odniesieniu do zestawu jakichś standardów życia. Emigracja jest jedną z form migracji i ma bardzo różne przyczyny. Różne są także jej typy, zależne od czasu jej trwania.Emigracją można nazwać opuszczenie kraju na stałe oraz opuszczenie miejsca, w którym się egzystuje na czas określony, gdy głównym celem przybycia do innego miejsca jest praca zarobkowa. Emigracja następuje z różnych przyczyn, np. politycznych, religijnych, ale najczęściej są to przyczyny ekonomiczne. Jeśli emigracja ma taki charakter jest nazywana emigracją zarobkową, a głównym jej celem jest poszukiwanie lepiej płatnej pracy w celu podniesienia standardu swojego życia. Zjawisko emigracji zarobkowej jest obecnie bardzo zauważalne w naszym kraju i dotyczy wszystkich grup społecznych. Co ciekawe, stało się czymś całkowicie normalnym we wszystkich środowiskach. Wpływ na tę sytuację ma z pewnością gorsza, w porównaniu z krajami starej Unii, sytuacja ekonomiczna. Emigrację można podzielić na trwałą, w której nie jest przewidziany powrót do ojczyzny oraz czasową, gdzie zakładany jest powrót w określonym czasie. Wydaje się, że emigracja zarobkowa, z jaką mamy do czynienia obecnie w przypadku obywateli naszego kraju, ma charakter przede wszystkim czasowy.